СИСТЕМА ЗА АВАРИЙНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ

Извършихме доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за аварийно захранване състояща се от дизел генератор GREEN POWER GP610 S/DO и UPS Borri B9000 FXS. Оборудването беше доставено и монтирано в изключително кратки срокове и съгласно всички изисквания на възложителя.