Инвестиционно предложение

Енергийно обновяване на сграда, собственост на дружеството, с финансиране по линията на Механизма за обновяване и устойчивост на МРРБ по Национален План за възстановяване и устойчивост, компонент 4 „Нисковъглеродна Икономика“

 

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

Изх.№: 1/16.03.2023 г.

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” 57

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Енергийно обновяване на промишлена сграда, собственост на дружеството, находяща се на адрес в село Казичене – Индустриална зона, Столична община, район „Панчарево” п.к. 1532, ул. „Владимир Висоцки“ и „24-ти Май“.с финансиране по линията на Механизма за обновяване и устойчивост на МРРБ по Национален План за възстановяване и устойчивост, компонент 4 „Нисковъглеродна Икономика“

Основната цел на проекта е постигане на съществено намаление на потреблявана енергия и спестяване на въглеродни емисии при експлоатацията на сградата чрез изпълнение на мерки енергийно обновяване на посочената сграда.

Обхвата на предложението: извършване на строително-монтажни дейности в посочената сграда и фасадата й.

 

За контакти: Росен Байчев – управител, София, бул. „Гоце Делчев“ 57, тел: 02 489 4656

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София

 

Приложение:

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС – на хартиен носител – 1 бр. и на електронен носител – 1 бр.

3.2. Снимки_изображения uvedomlenie_riosv_Pril5_Chl4_al1_HI Engineering_175229722